Šta nevladine organizacije mogu da učine za Kosovo i Metohiju

2018-02-21T07:43:37+00:00 01. 11. 2003.|Vesti|

Beograd, 01. novembar 2003.

Ova izjava je rezutat rasprava na Radionici koju su, 14. septembra 2002. godine organizovali Forum za etni cke odnose ( FER) i Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), u Medija Centru, Beograd , kao i radnog sastanka koji je, na osnovu zakljucka Radionice, organizovao FER, 30. septembra 2003.godine, u Centru za kulturnu dekontaminaciju (CZKD), Beograd.

Osnovna namera okupljenih nevladinih organizacija (Centar za trening i analitiku, Centar za promociju povratka, FER, CESID, CZKD, Glas Kosova i Metohije, YUKOM, Omladinska demokratska asocijacija Kosova i Metohije, Otpor, Srpski nacionalni sabor Metohije, Udruzenje porodica nestalih i kidnapovanih lica …. ) je podsticanje saradnje nevladinih organizacija u resavanju problema gradjana Kosova i Metohije, narocito unapredjenje delovanja i medjusobne saradnje nevladinh organizacija u podrsci dijaloga o Kosvu i Metohiji.

1.Nevladine organziacije posebno pozdravljaju najavljenu nameru vlasti, preko izjave Dr Nebojse Covica, Predsednika Kordinacionog centra za KiM, da uspostave Fond za podrsku gradjanskim incijativama za dijalog o Kosovu i Metohiji.

Osnovni ciljevi Fonda trebalo bi da budu:
• podsticanje i podrska projektima i nevladinih organizacija koji se bave problemima KiM, a prednost bi trebalo da imaju teme i problemi odredjeni Deklaracijom Narodne skupstine Republike Srbije
• podrska gradjanskim inicijativama, gradjanskoj diplomatiji i kampanjama koje imaju za cilj uspostavljanje i vodjenje dijaloga, kako unutar srpske zajednice tako i izmedju Beograda i Pristine, Srba i Albanaca
• tesna saradnja, razmena misljenja, znanja i iskustava izmedju nevladinih organizacija i Koordinacionog centra, odnosno vladinih organizacija
• saradnja i koordinacija s stranim i domacim donatorima u obezbedjivanju potrebnih finansijskih sredstava za podrsku delovanju nevladinih organizacija.

Prepruceno je da se sredstva Fonda formiraju od sredstava iz budzeta Koordinacionog centra ali i donacija stranih i domacih fonodva i fondacija, sredstva OEBS, UNDP, Evropske komisije itd. Time bi se postigla veca kooridniranost aktivnosti nevladinih organizacija i aktivnosti donatora.

Fond bi radio javno, na osnovu javnih konkursa, a u odlucivanju bi, pored predstavnika donatora, trebalo da se ukljuce i predstavnici nevladinih organizacija.

2.Nevladine organizacije ukazuju na potrebu rada na izradi sveobuhvatanog kataloga potreba, tema i projekata nevladinih organizacija po pitanju Kosova i Metohije. Ovaj katalog bi bio od pomoci kako samim nevladinim orgnaizacijama tako i vladinim organizacijama, a i tematski okvir delovanja Fonda.
U Katalogu mesto bi trebalo da zauzmu sledeci problemi:
• Problem nestalih, ubijenih i kidnapovanih lica
• Problem povratka raseljenih lica na Kosovo i Metohiju kao i problemi njihovog zivota i statusa u Srbiji i SCG
• Problemi slobodne komunikacije ljudi i roba izmedju Kosova i Metohije i Srbije
• Problem upravljanja imovinom na Kosovu i Metohiji, problemi privatizacije i pregovaranja o garantovanju prava vlasnika nad imovinom koja se nalazi na Kosovu i Metohiji
• medije i obaveštavanje javnosti Srbije o problemima Kosova i Metohije
• Obavestavanje javnosti o pregovorima vezanim za Kosovo i Metohiju
• Unapredjenje stanja ljudskih prava mna Kosovu i Metohiji
• Problemi statusa i stvarnog polozaja nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji
• Polozaj Roma na Kosovu Metohiji i ostvarivanje njihovog prava na povratka
• Saradnja nevladinih organizacija iz Srbije i organizacija sa Kosova i Metohije, a u cilju razrešavanja zajednickih problema, narocito saradnja s nevladinim organizacijma koje deluju u enklavama.

3. Potrebno je da se Katalog dopuni u medjusobnoj saradnji svih zainteresovanih, a da se potom javno mnjenje, mediji i predstavnici vlasti upoznaju s dogovorom nevladinih organizacija da saradjuju kako bi njihovo delovanje moglo poptunije da doprinese rešavanju krize na Kosovu i Metohiji.