Dokumenti 2020-11-29T12:21:34+00:00

Povelja Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima ( 1945)
http://www.tuzilastvorz.org.rs/upload/Regulation/Document__sr/2016-05/povelja_un_lat.pdf
http://chris-network.org/wp-content/uploads/2012/08/povelja_un_lat.pdf

Univerzalna deklaracija o pravima čoveka ( 1948)
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=src5 –ćirilica

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima ( 1966)
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2013/02/Me%C4%91unarodni-pakt-o-gra%C4%91anskim-i-politi%C4%8Dkim-pravima.pdf
http://chris-network.org/wp-content/uploads/2012/08/Medunarodni_pakt_o_gradanskim_i_politickim_pravima.pdf

Deklaracija UN o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, verskih i jezičkih manjina (1992)
http://chris-network.org/wp-content/uploads/2012/07/dekl.opr_.osobakojepripadaju1.pdf

Milenijumska deklaracija ( 2000)
http://www.rodnaravnopravnost.rs/attachments/013_Milenijumska%20deklaracija%20UN.pdf

SAVET EVROPE

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ( 1950)
http://chris-network.org/wp-content/uploads/2012/07/PDF_Text_FCNM_sr_cyrillic1.pdf

Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima ( 1992 )
http://chris-network.org/wp-content/uploads/2012/07/Charter_cyr2.pdf

Okvirna konvencija za zaštitu nacionanih manjina Saveta Evrope ( 1995)
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2013/02/Okvirna-konvencija-za-za%C5%A1titu-nacionalnih-manjina.pdf

USTAV SRBIJE
http://chris-network.org/wp-content/uploads/2012/07/ustav_republike_srbije_lat.pdf

Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (“Sl. list SRJ”, br. 11/2002, “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja i “Sl. glasnik RS”, br. 72/2009 – dr. zakon)
http://chris-network.org/wp-content/uploads/2012/07/ZAKON-zastiti-prava-i-sloboda-nacionalnih-manjina.pdf

Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (“Službeni glasnik RS” br. 72/2009)
http://chris-network.org/wp-content/uploads/2012/07/Zakon-o-nacionalnim-savetima-nacionalnih-manjina-Slu%C5%BEbeni-glasnik-RS-br.-7220091.pdf

Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja (“Sl.glasnik RS” br.72/2009)
http://chris-network.org/wp-content/uploads/2012/07/ZAKON-sluzbenoj-upotrebi-jezika.pdf

Zakon o javnom informisanju-2009 (“Sl. glasnik RS”, br. 43/2003, 61/2005 i 71/2009)
http://chris-network.org/wp-content/uploads/2012/07/Zakon-o-javnom-informisanju-RS.pdf

Zaključak o merama za povećanje učešća pripadnika nacionalnih manjina u organima državne uprave (“Sl. glasnik RS”, br. 40/2006)
http://chris-network.org/wp-content/uploads/2012/07/ZAKLJUCAK-o-merama-za-povecanje-ucesca.pdf

Zakon o ratifikaciji sporazuma između savezne vlade SRJ i vlade Rumunije o saradnji u oblasti zaštite nacionalnih manjina (“Sl.list SCG-Medjunarodni ugovori”, br. 14/2004)
http://chris-network.org/wp-content/uploads/2012/07/ZAKON-o-ratifikaciji-sporazuma-izmedju-savezne-vlade-SRJ-i-vlade-Rumunije.pdf

Zakon o ratifikaciji sporazuma između SCG i R. Hrvatske o zaštiti prava srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori (“Sl. list SCG – Medjunarodni ugovori”, br. 3/2005)
http://chris-network.org/wp-content/uploads/2012/07/O-RATIFIKACIJI-SPORAZUMA-IZME%C4%90U-SRBIJE-I-CRNE.pdf

Zakon o ratifikaciji sporazuma između SCG i R. Makedonije o zaštiti prava srpske i crnogorske manjine u Republici Makedoniji i makedonske nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori (“Sl.list SCG – Medjunarodni ugovori”, br. 6/2005)
http://chris-network.org/wp-content/uploads/2012/07/1.pdf

SPORAZUM između Srbije i Crne Gore i Republike Mađarske o zaštiti prava mađarske nacionalne manjine koja živi u Srbiji i Crnoj Gori i srpske nacionalne manjine koja živi u Republici Mađarskoj (2003)
http://www.pravamanjina.rs/attachments/Zakon%20o%20ratifikaciji%20sporazuma%20izmedju%20SCG%20i%20R.%20Madjarske.pdf

Odluka o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine ( 2017)
http://www.ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/dokument_file/odluka_o_obrazovanju_saveta_za_nacionalne_manjine_-_sluzbeni_glasnik_rs_18.8.2017.pdf

Akcioni plan za ostvarivanje prava manjina ( Poglavlje 23 )
http://www.ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/prilog_fajl/akcioni_plan_za_sprovodjenje_prava_nacionalnih_manjina_-_sa_semaforom.pdf