Print  |  Share

Multimedija

date 31.03.2015

Predstavljanje Principa politika integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji II deo

Forum za etničke odnose započeo je rad na nacrtu nacionalne strategije za integraciju nacionalnih manjina u Republici Srbiji sa motivom da javnosti i Vladi Republike Srbije predloži politike za stvaranje okvira koji će obezbediti viši stepen integracije manjina, kao i efikasnije ostvarivanje prava nacionalnih manjina zagarantovanih Ustavom i zakonima Republike Srbije.

Imajući u vidu predstojeće otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom i potrebu izrade Akcionog plana integracije nacionalnih manjina u okviru poglavlja 23 „Pravosuđe i osnovna prava“, kao i akcionog plana za poglavlje 23, predviđena je izrada posebnog Akcionog plana o unapređenju položaja nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Izrada principa politika integracije nacionalnih manjina predstavlja jedan od instrumenata koji može poslužiti kao polazna osnova u radu na izradi Akcionog plana integracije.