Print  |  Share

Biblioteka

Deklaracije

image
Deklaracija o osnovnim načelima pravde u vezi sa žrtvama krivičnih dela i zloupotrebe vlasti
Preuzmi dokument
image
Deklaracija o pravu i odgovornosti pojedinaca, grupa i društvenih organa da unapređuju i štite univerzalno priznata ljudska prava i osnovne slobode
Preuzmi dokument
image
Kodeks ponašanja lica odgovornih za primenu zakona
Preuzmi dokument
image
Garancije za zaštitu prava osoba nad kojima treba da bude izvršena smrtna kazna
Preuzmi dokument
image
Načela medicinske etike koja se odnose na ulogu zdravtstvenog osoblja, naročito lekara, u zaštiti zatvorenika i lica u pritvoru od mučenja
Preuzmi dokument
image
Osnovna načela nezavisnosti sudstva
Preuzmi dokument
image
Skup minimalnih pravila o postupanju sa zatvorenicima
Preuzmi dokument
image
Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima
Preuzmi dokument