Print  |  Share

Upravni odbor

image
Dušan Janjić

Završio je osnovne i magistarske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i doktorirao na temu “Odnosi između nacije i države i definicija nacije”.  Specijalizovan je za sociologiju i istraživanja teorije nacionalizma, etničkih odnosa i zaštite manjina. Autor je preko 100 objavljenih publikacija (knjiga, članaka itd.) u zemlji i inostranstvu.

Član brojnih strukovnih udruženja, a među ovima su  Savez sociologa Srbije,  Udruženja za političke nauke Srbije, Međunarodno udruženje za manjine i regionalne studije, Međunarodno društvo za studije Evropskih ideja (ISSEI), Međunarodna mreža Evrope i Balkana, Bolonja, Italija, Udruženje Nordičkih međunarodnih studija (NISA), Međunarodno udruženje za menadzment konflikta (IACM), Mreža etničkih studija (ESN).

Osnivač i prvi koordinator Foruma za etničke odnose, osnivač i prvi generalni sektretar Evropskog pokreta u Srbiji, član Saveta etničkog Akorda – Projekat za etničke odnose (Princeton, USA), Helsinške društvene skupštine. Naučni savetnik u Institutu društvenih nauka od 1990. Godine.

Član SK Srbije (1968 – 1988), osnivač i potpresednik Socijaldemokratije (1997 – 1999), Urednik brojnih stručnih časopisa i izdanja.

image
Nenad Đurđević

Nenad Đurđević je rođen u Beogradu 1972. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master studije je studirao u odeljenju političkih nauka Centralno- evropskog Univerziteta (CEI) u Budimpešti. Jedan je od osnivača Studentske unije Pravnog fakulteta u Beogradu, prve nezavisne studentske organizacije i jedan od organizatora studentskog protesta 1992. Bio je član Građanskog saveza Srbije i Glavnog odbora stranke, a 1996. godine je kao kandidat Koalicije „Zajedno“ izabran za odbornika u opštini Zvezdara.
U pokretu “Otpor” je bio koordinator za međunarodnu saradnju, predstavnik američke orgnizacije „Projekat o etničkim odnosima“ (PER), i izvršni direktor „Centra za nenasilni otpor“.
2006. godine je bio savetnik ministra za ljudska i manjinska prava Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Od 2007. do 2011. godine je bio direktor Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, a od marta 2011. je preuzeo dužnost direktora Uprave za ljudska i manjinska prava u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, upravu i lokalnu samoupravu koju je obavljao do septembra 2012. godine.
Dugogodišnji je saradnik, a od 2013. godine i koordinator „Foruma za etničke odnose“.
Od 2012. godine kancelarija “Visokog komesara za nacionalne manjine” OEBS-a ga je angažovala na sprovođenju politika koje imaju za cilj unapređenje zastupljenosti i učešća nacionalnih manjina u državnim institucijama Kirgistana.
Od maja 2015. godine radi kao savetnik predsednika Privredne komore Srbije za regionalnu saradnju.

image
Slobodan Bošković

a desetogodisnjim iskustvom u planiranju i sprovodjenju projekata u oblasti ljudske bezbednosti Slobodanova biografija obuhvata radno iskustvo u organiacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama i privatnom sektoru, kao i u Vladi Srbije. Slobodan je odbranio magistarski rad iz oblasti ljudskih prava i demokratizacije u Jugoistočnoj Evropi (ERMA) na zajedničkom programu Univerziteta u Sarajevu iUniverziteta u Bolonji.

Diplomirao je na smeru Međunarodne političke studije Univerziteta Notingem Trent.

image
Nada Raduški

Doktor demografskih nauka, viši naučni saradnik u Institutu za političke studije u Beogradu. Doktorirala je na temi promena etničke strukture i nacionalne manjine u Srbiji, a ostale oblasti njenog naučnog interesovanja su: demografski razvoj stanovništva, migracije, položaj i prava nacionalnih manjina, međuetnički odnosi i multikulturalizam. Kao član ekspertskog tima, učestvovala je u izradi prvog zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina u Srbiji. Takođe, član je Odbora za proučavanje stanovništva Srpske akademije nauka i umetnosti, Društva demografa Srbije, Naučnog društva ekonomista i drugo. Nada Raduški je član i jedan od osnivača Foruma za etničke odnose, a od 2012. godine predsednik Izvršnog odbora FEO. Saradnik je na multidisciplinarnim naučnim projektima i studijama, učesnik na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, okruglim stolovima i radionicama u organizaciji Foruma za etničke odnose.

image
Danilo Šuković

Rođen 09. 12. 1948. godine u Dašinovcu, opština Dečane, Kosovo i Metohija. Osnovnu i srednju školu završio u rodnom mestu. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirao 1971. godine. Titulu magistra i doktora ekonomskih nauka stekao je takođe na Ekonomskom Fakultetu u Beogradu.

Od 1972. do 1980. godine bio zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a od 1980. godine radi u Institutu društvenih nauka u Beogradu, gde je od 1986. godine direktor, odnosno upravnik Centra za ekonomska istraživanja.

Od kraja 1993. do jula 1944. boravio u Italiji u kompaniji „Mira Lanca“, kao ekonomski ekspert. Od 1996. do 2006. bio generalni sekretar Saveza ekonomista Srbije. Od 2004. do 2012. bio član Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije. Od 2012. godine predsednik Ekonomskog saveta političke partije „Aktivna Srbija“.

U toku duogodišnjeg rada u Institutu društvenih nauka objavio preko 100 naučnih radova, među kojima i dve samostalne monografije: „Tržište rada i ekonomske nejednakosti“  (2006) i „Nejednakosti, nezaposlenost i kriza“ (2013).

Učestvovao na brojnim naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu.

Rukovodio brojnim istraživačkim projektima iz oblasti primenjene ekonomije, od kojih su se mnogi odnosili na procenu vrednosti kapitala najuglednijih kompanija privrede Srbije.

U Institutu društvenih nauka zadnjih 25 godina organizovao svake godine po jedan naučni multidisciplinarni skup na po jednu od najaktuelnijih tema društvenog i ekonomskog razvoja Srbije. Sa svih ovih naučnih skupova objavljen je po jedan zbornik radova.

 

Tim

image
Nenad Đurđević
koordinator

Nenad Đurđević je rođen u Beogradu 1972. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master studije je studirao u odeljenju političkih nauka Centralno- evropskog Univerziteta (CEI) u Budimpešti. Jedan je od osnivača Studentske unije Pravnog fakulteta u Beogradu, prve nezavisne studentske organizacije i jedan od organizatora studentskog protesta 1992. Bio je član Građanskog saveza Srbije i Glavnog odbora stranke, a 1996. godine je kao kandidat Koalicije „Zajedno“ izabran za odbornika u opštini Zvezdara.
U pokretu “Otpor” je bio koordinator za međunarodnu saradnju, predstavnik američke orgnizacije „Projekat o etničkim odnosima“ (PER), i izvršni direktor „Centra za nenasilni otpor“.
2006. godine je bio savetnik ministra za ljudska i manjinska prava Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Od 2007. do 2011. godine je bio direktor Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, a od marta 2011. je preuzeo dužnost direktora Uprave za ljudska i manjinska prava u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, upravu i lokalnu samoupravu koju je obavljao do septembra 2012. godine.
Dugogodišnji je saradnik, a od 2013. godine i koordinator „Foruma za etničke odnose“.
Od 2012. godine kancelarija “Visokog komesara za nacionalne manjine” OEBS-a ga je angažovala na sprovođenju politika koje imaju za cilj unapređenje zastupljenosti i učešća nacionalnih manjina u državnim institucijama Kirgistana.
Od maja 2015. godine radi kao savetnik predsednika Privredne komore Srbije za regionalnu saradnju.

image
Ksenija Marković
programska saradnica

Ksenija Marković je rođena u Zemunu 01.04.1986. godine. Diplomirala i masterirala 2013. godine na Fakultetu političkih nauka na temu „Učešće nacionalnih manjina u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti: slučaj Srbije, Hrvatske i crne Gore“. Trenutno je prva godina doktorskih studija Fakulteta političkih nauka - smer Politikologija. Volontirala je u Centru za ekološku politiku i održivi razvoj pri Fakultetu političkih nauka. Radila je kao programska saradnica Friedrich Ebert Fondacije u periodu od  oktobra 2012. do decembra 2013. godine. Bila je koordinatorka programa „Akademija vrednosti politike“  od aprila do decembra 2013. godine. Od avgusta 2013. godine je na poziciji programska saradnica u Forumu za etničke odnose.

image
Marija Krstić

Marija Krstić je diplomirala 2011. godine na katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Magistrirala je 2013. na Fakultetu političkih nauka „Roberto Rufili“ Univerziteta u Bolonji na programu Interdisciplinarne studije Istočne Evrope, tokom kojih se fokusirala na modernu istoriju i politiku Balkana i Turske. Kao italijanski student na razmeni studirala je jednu godinu na katedri za međunarodne odnose Univerziteta Marmara u Istanbulu, dok je istovremeno radila kao asistenkinja za međunarodnu saradnju na katedri za sociologiju na Univerzitetu Fatih.
Marija je od maja 2014. do decembra 2015. radila u Evropskom centru za pitanja manjina (ECMI) u Prištini. Tokom svog angažmana u ECMI-ju, asistirala je na projektu „Osnaživanje manjinskih zajednica u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja“ podržanog od strane Fonda Ujedinjenih nacija za okončanje nasilja nad ženama, a potom je vodila projekat „Kursevi službenog jezika za opštinske službenike na Kosovu“ koji je finansirala kancelarija Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a.
Od januara 2016. godine radi na poziciji programske saradnice u Forumu za etničke odnose i trenutno koordiniše projektom „Sandžak u regionalnom kontekstu: mapiranje uticaja i predlaganje rešenja za poboljšanje društveno-političke situacije u Sandžaku“, koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu.

Osnivači

image
Spisak osnivača Foruma za etničke odnose